Kaunakakai - Hotel Molokai
Kaunakakai - Molokai Shores
438 Hobron Lane, Suite 222 / Honolulu, HI 96815
PH 808.926.3888 / FAX 808.922.6951